Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy, że:

1. Informacja o Administratorze

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dentostacja Michał Tatarynowicz z siedzibą w Żarnowcu, posiadająca REGON 221552978, NIP 5783005156, dalej „Dentostacja”;

2. Cele i podstawy przetwarzania danych

Dentostacja przetwarza dane w celach:

  • realizacji usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji medycznej na podstawie art. 6 ust 1 lit b, c, art 9 ust. 2 lit. h oraz ust. 4 RODO oraz przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • wypełniania ciążących obowiązków prawnych w tym z zakresu prawa podatkowego, przepisów rachunkowych, prawa pracy np. w związku z realizacją procesu rekrutacji i zatrudniania pracowników, zleceniobiorców, na podstawie art. 6 ust. 1 a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO;
  • wnikających z prawnie uzasadnionych interesów np. w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Dentostacji, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia (monitoring wizyjny), nawiązania kontaktu mailowego lub telefonicznego z pacjentem, potwierdzenia lub odwołania usługi, a także w zakresie stosowania marketingu bezpośredniego oraz ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 b i f RODO.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach np. marketingowych, promocyjnych, pod warunkiem wyrażenia osobnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdy Administrator zwróci się do Państwa o wyrażenie takiej zgody. Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres email: gabinet@dentostacja.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W zależności od sytuacji, mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

3. Odbiorcy danych

Z uwagi na organizację świadczenia usług zdrowotnych i realizację praw pacjenta, a także w związku z naszą działalnością jako przedsiębiorcy, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  • podmiotom uprawnionym przepisami prawa;
  • podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora np. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, współpracującym z Administratorem, w celu zapewnienia świadczenia medycznego, wykonania badań diagnostycznych, laboratoryjnych, czy innych usług koniecznych w zakresie udzielanego państwu świadczenia, a także  usługodawcom zaopatrującym podmiot leczniczy w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia przedsiębiorstwa, w niezbędnym, minimalnym zakresie uzasadnionym wykonywaniem tych usług (w tym np. obsługi księgowej, fakturowej, obsługi informatycznej, dostawcom sprzętu diagnostycznego);
  • osobom upoważnionym przez Pacjenta w ramach realizacji praw pacjenta, o których mowa art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).

4. Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje Państwa dane osobowe:

  • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy, okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia tej umowy,
  • w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody.

Jednakże niezależnie od powyższego, możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się przez Dentostację z obowiązków prawnych np. obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego, prawa pracy, prawa medycznego np. w zakresie przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z okresami wskazanymi w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Także w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

Do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych Administrator przechowuje dane przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam wskazanym tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jednakże prawo do usunięcia danych tzn. prawo do bycia zapomnianym, nie jest prawem bezwzględnym i jest ograniczone w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO (wyjątek dotyczy między innymi danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz danych niezbędnych do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń). Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, możliwe jest po pisemnym zgłoszeniu na adres email: gabinet@dentostacja.com lub na adres gabinetu ul. Lipowa 15, 84-110 Żarnowiec.

Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

6. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usług stomatologicznych i czynności z tym związanych (w tym kontroli jakości, zgłoszenia reklamacji, itp.). Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pan/Pani tych danych osobowych, usługi mogą być nierealizowane.